Sunday, October 13, 2013

تولد اینجانب نه هفتم مهر كه روز آشنایی با شماست. حتی اگر روز هفتم مهر به دنیا آمده بودم نیز جا نداشت حركت شما به كیش شخصیت آلوده شود. امیدوارم این كلمات مرا صمیمانه و از سر نگرانی و نه یک شكسته‌ نفسی بی‌حقیقت و تعارف‌ گونه تلقی كنید.
-میرحسین موسوی، بیانیه ۱۳-

پ.ن: مخاطب خاص ندارد اما مخاطب عام همه ما هستیم، مایی که کیش شخصیت ایجاد می کنیم. مایی که ذوب می شویم...

No comments:

Post a Comment