Wednesday, October 23, 2013

همیشه می گفت کی برمی گردی ایران. همیشه می گفت آخرین آرزوم اینه که فقط یه بار دیگه ببینمت. قریب به چهار سال از اخرین دیدارمان گذشت. آرزو به دلش ماند که ببینتم. آرزو به دلم ماند که ببینمش. مادربزرگ مرد از بس جان ندارد و بالاخره این کابوس تبدیل به واقعیت شد. کابوس از دست دادن یک عزیز در آن سوی دنیا وقتی تو جایی دیگر زمین گیری. بدرود عزیزم. دیدارمان باشد شاید وقتی دیگر، شاید جایی دیگر. دیدارمان باشد به قیامت...

No comments:

Post a Comment