Monday, July 21, 2014

تمام حرص های سیاسی که امروز مرسوم است، این تخته‌پوست بهن کردن ها. این ادای پیشوایی درآوردن ها. سالوس های راست یا ریای چپ و عربده های علیل هفته‌نامه ای و کف بر لب آوردن در آرزوی کسب نام و لقب، خواه رسمی و در راست یا شهیدنما در چپ. اینها تمام شکل های مختلف زشت و چرک جستجوی اعتبار و حرمت است در بین جامعه‌ی ناخوشی که بیماریش مسحور بودن است به گوساله‌ی طلایی تو پوک.
-بخشی از سخنان ابراهیم گلستان در جمع دانشجویان دانش‌گاه شیراز در سال ۱۳۴۸-

No comments:

Post a Comment