Tuesday, August 12, 2014

سرباز تفنگ به دست گمان می کند که قوی‌ترین انسان میدان نبرد است. اشتباه او اما در این است که فراموش می کند سرباز دشمن هم همین منبع قدرت را در دستانش دارد.