Saturday, August 1, 2015


سوئد یکی از آتئیست‌ترین کشورهای جهان است. به این معنا که اکثر مردم درنظرسنجی‌ها اعلام می کنند که پیرو هیچ دینی نیستند و به وجود خدا باور ندارند. چند روز پیش مطلبی می خواندم در یکی از روزنامه‌های صبح سوئد که یک دین‌شناس معتقد بود اکثر این مردم نه بی‌دین که پسامسیحی هستند. از نظر او وقتی بسیاری از افرادی که خود را بی‌دین می دانند مناسبت‌های مسیحی مثل کریستمس و عید پاک را برگزار می کنند و در کلیسا ازدواج می کنند و فرزندان خود را غسل تعمید می‌دهند، نمی توانند چندان خود را بی‌دین قلمداد کنند چون حتی اگر به لحاظ قلبی اعتقاد نداشته باشند اما مسیحیت در زندگی روزمره آنها جریان دارد و در کشوری مثل سوئد که هیچ اجبار دینی‌ای وجود ندارد تمام این موارد اختیاری انجام می شود. از اینرو این دین‌شناس اصطلاح پسامسیحی را مناسب‌تر می داند.
بعد از خواندن این مطلب به فکر فرورفتم تا ببینم آیا می‌توان از اصطلاح پسامسلمان هم استفاده کرد؟
اگر بخواهم برمبنای مشاهدات شخصی حرف بزنم، من تا حالا در دور و اطراف خودم کسی را ندیدم که اعلام کند مسلمان نیست اما به صورت اختیاری مناسک اسلامی را انجام دهد. یعنی در تمام مواردی که من دیده‌ام، کسانی که خود را بی‌ین می‌نامند واقعا هیچ تعلق خاطری به آیین و مناسک اسلامی ندارند مگر اینکه اجبار حکومتی در کار باشد مانند مراسم ازدواج که برای ثبت آن حتما باید عقد شرعی برگزار شود. 
اکر بخواهیم از اصطلاح پسامسلمان استفاده کنیم چه کسانی مشمول آن خواهند شد؟

No comments:

Post a Comment