Friday, August 14, 2015

طوبی دانشجوی فوق دکترای دین‌شناسی تطبیقی است. اصالتا اهل ترکیه است اما متولد و بزرگ‌شده آلمان. یک مسلمانِ سُنی جدی و معتقد با حجاب کامل و می گوید که فمینیست است. گرایشات صوفی‌گرایانه دارد، عاشق ملاصدرا است، شیفته نظریات مجتهد شبستری است و موسیقی نامجو را دوست دارد. سال ۲۰۱۲، ده روز به ایران سفر کرده. می گوید در تمام طول آن سفر در حمایت از جنبش سبز ایران مانتو و روسری سبز بر تن کرده. ازم پرسید که آیا موسوی هنوز در حصر است؟!

No comments:

Post a Comment