Friday, August 14, 2015


تسیر و هیکل، یک زوج تونسی‌الاصل اهل فرانسه اند. هر دو روزنامه‌نگار‌اند. در زمان خاتمی به مدت دو هفته ماه عسل‌شان را در ایران گذرانده‌اند. می‌گویند آن‌زمان به شدت تحت تاثیر جامعه مدنی ایران و به‌خصوص جنبش زنان قرار گرفته‌اند. 
تسیر می گوید که در زمان جنبش سبز با حسرت وقایع ایران را پیگیری می‌کرده و تاسف می‌خورده که چرا چنین جنبشی در تونس شکل نمی‌گیرد تا اینکه اعتراضات تونس شروع می‌شود. می‌گوید که آن زمان به شدت درگیر کارهای تبلیغاتی قیام تونس بوده‌اند و از آثار منتشر‌شده جنبش سبز الهام گرفته اند.
با خنده تلاش کردم ماجرای «تونس تونست ايران نتونست» را برای‌ش توضیح دهم. آخر هم نفهمیدم کاملا منظورم را گرفت یا نه.

No comments:

Post a Comment